قیمت ورق آجدار

بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
115 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,000 - ثابت
220 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,000 - ثابت
325 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,000 - ثابت
430 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
535 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند