بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
115 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,0001200012000
220 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000
325 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000
430 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000
535 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000