بیشترکد محصولسایزنام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11/2 اینچلوله گازی - کیلوگرمفولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
23/4 اینچلوله گازی - کیلوگرمفولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31 اینچلوله گازی2.8کیلوگرمفولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
4سایرلوله گازی - کیلوگرمفولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص