بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
115 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,0001200012000
220 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000
325 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000
430 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000
535 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه227,00090009000

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11000ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21250ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31000ورق گالوانیزه0.55کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق گالوانیزه0.55کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51000ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61250ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
71000ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
81250ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
91000ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
101250ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
111000ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
121250ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
131000ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
141250ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
151000ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
161250ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
171000ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11000ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21250ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31000ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51000ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61250ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
71000ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
81250ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
91000ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
101250ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
111000ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
121250ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
131000ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
141250ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
151000ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
161250ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
171000ورق گالوانیزه2.00کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
181250ورق گالوانیزه2.00کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)رنگحالتتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50قرمزرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50آبیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50سفیدرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50نارنجیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50سبزرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50پرتغالیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)رنگحالتتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50قرمزرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50آبیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50سفیدرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50نارنجیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50سبزرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50پرتغالیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)حالتتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11000ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.50رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21250ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.50رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31000ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.60رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.60رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51250ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.70رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61000ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.80رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
71150ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.90رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص