قیمت ورق

بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
115 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,000 - ثابت
220 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,000 - ثابت
325 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانه230,000 - ثابت
430 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
535 st37ورق فولاد مبارکه6000*1000فولاد مبارکه اصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولحالتنام محصولنوعبرند کارخانهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1رول 2رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار255,0001200012000
2شیت2/5شیت 1/25ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
3رول3رول عرض 1/25ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار239,00070007000
4رول3رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار238,00080008000
5رول4رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار239,00070007000
6رول5رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار238,00050005000
7رول6رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار244,00060006000
8شیت6شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار246,00050005000
9شیت8شیت1.5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار249,00060006000
10رول10رول عرض 1.5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار248,00060006000
11شیت10شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار249,00060006000
12رول12رول عرض 1.5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار250,00040004000
13شیت12شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار251,00040004000
14رول15رول عرض 1.5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار250,00070007000
15شیت15شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار251,00070007000

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11000ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار325,00030003000
21250ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار320,00030003000
31000ورق گالوانیزه0.55کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق گالوانیزه0.55کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51000ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار315,00030003000
61250ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار313,00030003000
71000ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار312,00030003000
81250ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار311,00030003000
91000ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار308,00020002000
101250ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار308,00030003000
111000ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار310,00030003000
121250ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار308,00030003000
131000ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار308,00030003000
141250ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار308,00030003000
151000ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار308,00030003000
161250ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار306,00030003000
171000ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمامیرکبیر کاشانانبار305,00030003000

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11000ورق گالوانیزه0.40کیلوگرمتاراز شهرکردانبار326,0001500015000
21250ورق گالوانیزه0.40کیلوگرمتاراز شهرکردانبار326,0001500015000
31000ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمتاراز شهرکردانبار296,000 - ثابت
41250ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51000ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمتاراز شهرکردانبار292,00010001000
61250ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمتاراز شهرکردانبار290,000 - ثابت
71000ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمتاراز شهرکردانبار288,00010001000
81250ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمتاراز شهرکردانبار288,00010001000
91000ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمتاراز شهرکردانبار287,000 - ثابت
101250ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمتاراز شهرکردانبار287,000 - ثابت
111000ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمتاراز شهرکردانبار285,00010001000
121250ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمتاراز شهرکردانبار285,00010001000
131000ورق گالوانیزه1.20کیلوگرمتاراز شهرکردانبار285,00010001000
141250ورق گالوانیزه1.20کیلوگرمتاراز شهرکردانبار285,00010001000
151000ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمتاراز شهرکردانبار288,000نامشخصنامشخص
161250ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمتاراز شهرکردانبار288,000نامشخصنامشخص
171000ورق گالوانیزه1.80کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
181250ورق گالوانیزه1.80کیلوگرمتاراز شهرکردانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)رنگحالتتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50قرمزرولفولاد مبارکهانبار350,000 - ثابت
21250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50آبیرولفولاد مبارکهانبار347,000 - ثابت
31250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50سفیدرولفولاد مبارکهانبار351,000 - ثابت
41250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50نارنجیرولفولاد مبارکهانبار352,000 - ثابت
51250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50سبزرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61250ورق رنگی فولاد مبارکه0.50پرتغالیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)رنگحالتتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50قرمزرولفولاد مبارکهانبار355,00050005000
21250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50آبیرولفولاد مبارکهانبار350,00030003000
31250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50سفیدرولفولاد مبارکهانبار366,0001500015000
41250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50نارنجیرولفولاد مبارکهانبار358,00060006000
51250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50سبزرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61250ورق رنگی کرکره فولاد مبارکه / سینوسی شادولاین ذوزنقه0.50پرتغالیرولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)حالتتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11000ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.50رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21250ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.50رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31000ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.60رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41250ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.60رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51250ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.70رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61000ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.80رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
71150ورق روغنی فولاد مبارکه / ST120.90رولفولاد مبارکهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

ورق A283

ورق A283

تاریخ ویرایش :1400/07/29 11:15:22
بیشترکد محصولگریدنام محصولضخامتوضعیتابعادتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1Gr Cورق 4 283 مبارکه شیت4شیت1500*6000فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2Gr Cورق 5 283 مبارکه شیت5شیت1500*6001فولاد مبارکه اصفهانانبار تهران245,000 - ثابت
3Gr Cورق 6 283 مبارکه شیت6شیت1500*6002فولاد مبارکه اصفهانانبار تهران245,000 - ثابت
4Gr Cورق 8 283 مبارکه شیت8شیت1500*6003فولاد مبارکه اصفهانانبار تهران248,000 - ثابت
5Gr Cورق 10 283 مبارکه شیت10شیت1500*6004فولاد مبارکه اصفهانانبار تهران248,500 - ثابت
6Gr Cورق 12 283 مبارکه شیت12شیت1500*6005فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
7Gr Cورق 15 283 مبارکه شیت15شیت1500*6006فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250ورق گالوانیزه0.40کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21000ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31250ورق گالوانیزه0.50کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41000ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
51250ورق گالوانیزه0.60کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
61000ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
71250ورق گالوانیزه0.70کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
81000ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
91250ورق گالوانیزه0.80کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
101000ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
111250ورق گالوانیزه0.90کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
121000ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
131250ورق گالوانیزه1.00کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
141000ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
151250ورق گالوانیزه1.25کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
161000ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
171250ورق گالوانیزه1.50کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند