بیشترکد محصولحالتنام محصولنوعبرند کارخانهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1رول 2رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار255,0001200012000
2شیت2/5شیت 1/25ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
3رول3رول عرض 1/25ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار239,00070007000
4رول3رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار238,00080008000
5رول4رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار239,00070007000
6رول5رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار238,00050005000
7رول6رول عرض 1/5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار244,00060006000
8شیت6شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار246,00050005000
9شیت8شیت1.5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار249,00060006000
10رول10رول عرض 1.5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار248,00060006000
11شیت10شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار249,00060006000
12رول12رول عرض 1.5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار250,00040004000
13شیت12شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار251,00040004000
14رول15رول عرض 1.5ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار250,00070007000
15شیت15شیت*1/5*6ST37فولاد مبارکه اصفهانکارخانه - انبار251,00070007000