قیمت نبشی ناودانی

بیشترکد محصولسایز (cm)نام محصولضخامت (mm)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
14نبشی جاوید بناب3 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار182,00030003000
24نبشی جاوید بناب3جاوید بنابکارخانه - انبار177,90030003000
34نبشی جاوید بناب4 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار177,70030003000
44نبشی جاوید بناب4جاوید بنابکارخانه - انبار171,90030003000
55نبشی جاوید بناب3 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار182,00030003000
65نبشی جاوید بناب3جاوید بنابکارخانه - انبار177,90040004000
75نبشی جاوید بناب4 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار177,80040004000
85نبشی جاوید بناب4جاوید بنابکارخانه - انبار170,90020002000
95نبشی جاوید بناب5 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار170,80020002000
105نبشی جاوید بناب5جاوید بنابکارخانه - انبار169,90020002000
116نبشی جاوید بناب3جاوید بنابکارخانه - انبار172,90020002000
126نبشی جاوید بناب4جاوید بنابکارخانه - انبار171,90020002000

بیشترکد محصولسایزنام محصولمتراژ (متر)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
13*3*2/5نبشی سپهر ایرانیان 2/5*3*36فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار179,500نامشخصنامشخص
23*3*3نبشی سپهر ایرانیان 3*3*36فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
34*4*3نبشی سپهر ایرانیان 3*4*46فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار179,50025002500
44*4*4نبشی سپهر ایرانیان 4*4*46فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار175,00020002000
55*5*3نبشی سپهر ایرانیان 3*5*56فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار177,00020002000
65*5*4نبشی سپهر ایرانیان 4*5*56فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار173,50015001500
75*5*5نبشی سپهر ایرانیان 5*5*56فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار170,00015001500
86*6*5نبشی سپهر ایرانیان 5*6*66فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار174,00020002000
96*6*6نبشی سپهر ایرانیان 6*6*66فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار174,00030003000
108*8*8نبشی سپهر ایرانیان 8*8*86فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار172,00010001000
1110*10*10نبشی سپهر ایرانیان 10*10*106فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار169,00010001000
1212*12*12نبشی سپهر ایرانیان 12*12*126فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولمتراژ (m)وزن شاخه (kg)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
16ناودانی سپهر ایرانیان628فولاد سپهر ایرانیانکارخانه180,50015001500
28ناودانی سپهر ایرانیان640فولاد سپهر ایرانیانکارخانه180,50015001500
310ناودانی سپهر ایرانیان640 و 50فولاد سپهر ایرانیانکارخانه180,50015001500
412ناودانی سپهر ایرانیان658فولاد سپهر ایرانیانکارخانه181,00010001000
514ناودانی سپهر ایرانیان665فولاد سپهر ایرانیانکارخانه181,00010001000
616ناودانی سپهر ایرانیان675فولاد سپهر ایرانیانکارخانه181,0001900019000

بیشترکد محصولسایز (cm)نام محصولمتراژ (m)وزن شاخه (kg)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
14سپری سپهر ایرانیان615فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار181,00010001000
25سپری سپهر ایرانیان622فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار181,00010001000
36سپری سپهر ایرانیان626فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار181,00010001000

بیشترکد محصولسایزنام محصولمتراژ (متر)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
160*60*6نبشی 6 متری فولادنصر آذربایجان 60*60*66فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار166,00030003000
260*60*5نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 60*60*56فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار167,00030003000
360*60*4نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 60*60*46فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
47*70*70نبشی6متری فولادنصر آذربایجان 70*70*76فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
56*70*70نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 70*70*66فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
65*70*70نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 70*70*56فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
74*70*70نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 70*70*46فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
88*80*80نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 80*80*86فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار167,00040004000
97*80*80نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 80*80*76فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
106*80*80نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 80*80*66فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار169,00045004500
1110*100*100نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 100*100*106فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
128*100*100نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 100*100*86فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
136*100*100نبشی 6متری فولادنصر آذربایجان 100*100*66فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولمتراژ (متر)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
160*60*6نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 60*60*612فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار170,000 - ثابت
260*60*5نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 60*60*512فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار171,000 - ثابت
360*60*4نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 60*60*412فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
47*70*70نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 70*70*712فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
56*70*70نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 70*70*612فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
65*70*70نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 70*70*512فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
74*70*70نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 70*70*412فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
88*80*80نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 80*80*812فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار171,000 - ثابت
97*80*80نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 80*80*712فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
106*80*80نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 80*80*612فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبار173,000 - ثابت
1110*100*100نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 100*100*1012فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
128*100*100نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 100*100*812فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
136*100*100نبشی 12متری فولادنصر آذربایجان 100*100*612فولاد نصر آذربایجانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولمتراژ (متر)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
125*25*3نبشی ناب تبریز 3*25*256نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
225*25*4نبشی ناب تبریز 4*25*256نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار170,000 - ثابت
330*30*3نبشی ناب تبریز 3*30*306نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
430*30*4نبشی ناب تبریز 4*30*306نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار170,000 - ثابت
535*35*4نبشی ناب تبریز 4*35*356نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار170,000 - ثابت
640*40*2/5نبشی ناب تبریز 2/5*40*406نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
740*40*3نبشی ناب تبریز 3*40*406نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
840*40*4نبشی ناب تبریز 4*40*406نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار166,000 - ثابت
945*45*3نبشی ناب تبریز 3*45*456نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1045*45*4نبشی ناب تبریز 4*45*456نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1145*45*5نبشی ناب تبریز 5*45*456نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1250*50*3نبشی ناب تبریز 3*50*506نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1350*50*4نبشی ناب تبریز 4*50*506نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار172,00010001000
1450*50*5نبشی ناب تبریز 5*50*506نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار171,00010001000
1550*50*6نبشی ناب تبریز 6*50*506نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار174,00010001000
1660*60*3نبشی ناب تبریز 3*60*606نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار174,00010001000
1760*60*4نبشی ناب تبریز 4*60*606نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار173,00010001000
1860*60*5نبشی ناب تبریز 5*60*606نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار171,00010001000
1960*60*6نبشی ناب تبریز 6*60*606نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار171,00010001000
2070*70*5نبشی ناب تبریز 5*70*706نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار174,00010001000
2170*70*6نبشی ناب تبریز 6*70*706نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار174,00010001000
2270*70*7نبشی ناب تبریز 7*70*706نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار174,00010001000
2375*75*5نبشی ناب تبریز 5*75*756نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار174,00010001000
2480*80*6نبشی ناب تبریز 6*80*806نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار173,00010001000
2580*80*7نبشی ناب تبریز 7*80*806نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار172,00010001000
2680*80*8نبشی ناب تبریز 8*80*806نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار171,00010001000
27100*100*7نبشی ناب تبریز 7*100*1006نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
28100*100*8نبشی ناب تبریز 8*100*1006نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
29100*100*10نبشی ناب تبریز 10*100*1006نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولمتراژ (متر)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
125*25*3نبشی ناب تبریز 3*25*2512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
225*25*4نبشی ناب تبریز 4*25*2512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
330*30*3نبشی ناب تبریز 3*30*3012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
430*30*4نبشی ناب تبریز 4*30*3012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
535*35*4نبشی ناب تبریز 4*35*3512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
640*40*2/5نبشی ناب تبریز 2/5*40*4012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
740*40*3نبشی ناب تبریز 3*40*4012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
840*40*4نبشی ناب تبریز 34*40*4012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
945*45*3نبشی ناب تبریز 3*45*4512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1045*45*4نبشی ناب تبریز 4*45*4512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1145*45*5نبشی ناب تبریز 5*45*4512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1250*50*3نبشی ناب تبریز 3*50*5012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1350*50*4نبشی ناب تبریز 4*50*5012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1450*50*5نبشی ناب تبریز 5*50*5012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1550*50*6نبشی ناب تبریز 6*50*5012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1660*60*3نبشی ناب تبریز 3*60*6012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1760*60*4نبشی ناب تبریز 4*60*6012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار177,00010001000
1860*60*5نبشی ناب تبریز 5*60*6012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار175,00010001000
1960*60*6نبشی ناب تبریز 6*60*6012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار175,00010001000
2070*70*5نبشی ناب تبریز 5*70*7012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار178,00010001000
2170*70*6نبشی ناب تبریز 6*70*7012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار178,00010001000
2270*70*7نبشی ناب تبریز 7*70*7012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار178,00010001000
2375*75*5نبشی ناب تبریز 5*75*7512نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار178,00010001000
2480*80*6نبشی ناب تبریز 6*80*8012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار177,00010001000
2580*80*7نبشی ناب تبریز 7*80*8012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار176,00010001000
2680*80*8نبشی ناب تبریز 8*80*8012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبار175,00010001000
27100*100*7نبشی ناب تبریز 7*100*10012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
28100*100*8نبشی ناب تبریز 8*100*10012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
29100*100*10نبشی ناب تبریز 10*100*10012نبشی ناب تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند