بیشترکد محصولسایز (cm)نام محصولضخامت (mm)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
14نبشی جاوید بناب3 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار185,40044004400
24نبشی جاوید بناب3جاوید بنابکارخانه - انبار184,90090009000
34نبشی جاوید بناب4 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار184,70090009000
44نبشی جاوید بناب4جاوید بنابکارخانه - انبار184,40095009500
55نبشی جاوید بناب3 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار185,40044004400
65نبشی جاوید بناب3جاوید بنابکارخانه - انبار184,40090009000
75نبشی جاوید بناب4 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار184,300700700
85نبشی جاوید بناب4جاوید بنابکارخانه - انبار183,90021002100
95نبشی جاوید بناب5 سبکجاوید بنابکارخانه - انبار183,80022002200
105نبشی جاوید بناب5جاوید بنابکارخانه - انبار183,40016001600
116نبشی جاوید بناب3جاوید بنابکارخانه - انبار185,40044004400
126نبشی جاوید بناب4جاوید بنابکارخانه - انبار184,900100100

بیشترکد محصولسایز نام محصولمتراژ (متر)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
13*3*2/5نبشی سپهر ایرانیان 2/5*3*36فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار185,50020002000
23*3*3نبشی سپهر ایرانیان 3*3*36فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار185,50020002000
34*4*3نبشی سپهر ایرانیان 3*4*46فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار188,50020002000
44*4*4نبشی سپهر ایرانیان 4*4*46فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار185,00020002000
55*5*3نبشی سپهر ایرانیان 3*5*56فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار186,50020002000
65*5*4نبشی سپهر ایرانیان 4*5*56فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار181,00020002000
75*5*5نبشی سپهر ایرانیان 5*5*56فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار185,000 - ثابت
86*6*5نبشی سپهر ایرانیان 5*6*66فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار186,000 - ثابت
96*6*6نبشی سپهر ایرانیان 6*6*66فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار186,000 - ثابت
108*8*8نبشی سپهر ایرانیان 8*8*86فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار185,000 - ثابت
1110*10*10نبشی سپهر ایرانیان 10*10*106فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار181,000 - ثابت
1212*12*12نبشی سپهر ایرانیان 12*12*126فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار185,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایز (cm)نام محصولضخامت (mm)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
14ناودانی انبار اصفهان3 سبکاصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
24ناودانی انبار اصفهان3اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
34ناودانی انبار اصفهان4 سبکاصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
44ناودانی انبار اصفهان4اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
55ناودانی انبار اصفهان3 سبکاصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
65ناودانی انبار اصفهان3اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
75ناودانی انبار اصفهان4 سبکاصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
85ناودانی انبار اصفهان4اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
95ناودانی انبار اصفهان5 سبکاصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
105ناودانی انبار اصفهان5اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
116ناودانی انبار اصفهان3اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
126ناودانی انبار اصفهان4اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایز (cm)نام محصولمتراژ (m)وزن شاخه (kg)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
14سپری سپهر ایرانیان615فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار183,00050005000
25سپری سپهر ایرانیان622فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار183,00050005000
36سپری سپهر ایرانیان626فولاد سپهر ایرانیانکارخانه - انبار183,00050005000