بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر175,00020002000
212میلگرد 12 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر173,50025002500
314میلگرد 14 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر172,00020002000
416میلگرد 16 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر172,00020002000
518میلگرد 18 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر172,00020002000
620میلگرد 20 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر172,00020002000
722میلگرد 22 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر172,00020002000
825میلگرد 25 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر172,00020002000
928میلگرد 28 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1030میلگرد 30 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1132میلگرد 32 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان180,500 - ثابت
214میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان173,000500500
316میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان177,000 - ثابت
418میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان174,000500500
520میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان174,000 - ثابت
622میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان171,500500500
725میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان174,500 - ثابت
828میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان174,000نامشخصنامشخص
932میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان177,000نامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
210میلگرد 10 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب177,50025002500
312میلگرد 12 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب176,50025002500
414میلگرد 14 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب173,50025002500
516میلگرد 16 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب173,50025002500
618میلگرد 18 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب173,50025002500
720میلگرد 20 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب173,50025002500
822میلگرد 22 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب173,50025002500
925میلگرد 25 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب173,50025002500
1028میلگرد 28 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1130میلگرد 30 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1232میلگرد 32 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 کویر کاشانA2شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
28میلگرد 8 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
310میلگرد 10 آجدار A2 کویر کاشانA2شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
410میلگرد 10 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
510میلگرد 10 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
612میلگرد 12 آجدار A2 کویر کاشانA2شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
712میلگرد 12 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
812میلگرد 12 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
914میلگرد 14 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1014میلگرد 14 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1116میلگرد 16 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1216میلگرد 16 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1318میلگرد 18 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1418میلگرد 18 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1520میلگرد 20 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1620میلگرد 20 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1722میلگرد 22 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1822میلگرد 22 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1925میلگرد 25 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2025میلگرد 25 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2128میلگرد 28 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2228میلگرد 28 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2330میلگرد 30 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2432میلگرد 32 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2532میلگرد 32 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2636میلگرد 36 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2736میلگرد 36 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2840میلگرد 40 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
214میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
316میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
418میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
520میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
622میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز172,00030003000
725میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز172,00030003000
828میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز172,00030003000
932میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز172,00030003000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 راد همدانA2شاخهآجدارفولاد راد همدان189,25012001200
210میلگرد 10 آجدار A2 راد همدانA2شاخهآجدارفولاد راد همدان186,75012001200
312میلگرد 12 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان184,25012001200
414میلگرد 14 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,25012001200
516میلگرد 16 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,25012001200
618میلگرد 18 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,25012001200
720میلگرد 20 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,25012001200
822میلگرد 22 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,25012001200
925میلگرد 25 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,75012001200
1028میلگرد 28 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان183,75012001200
1132میلگرد 32 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان185,25012001200

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان180,50020002000
210میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان179,500نامشخصنامشخص
312میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان179,500نامشخصنامشخص
414میلگرد 14 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
516میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان178,50020002000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 سیرجان حدیدA2شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب181,00020002000
210میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدیدA2شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب180,00020002000
312میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب180,00020002000
414میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب178,00020002000
516میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب178,00020002000
618میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب178,00020002000
720میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب178,00020002000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 فولاد نورد گرم سمنانA2شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
28میلگرد 8 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنانA3شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان186,00010001000
310میلگرد 10 آجدار A2 فولاد نورد گرم سمنانA2شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
410میلگرد 10 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنانA3شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان178,00015001500
512میلگرد 12 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنانA3شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان177,00015001500

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهرA2شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند179,00020002000
210میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهرA2شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند176,00030003000
310میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند179,00030003000
412میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهرA2شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند176,00030003000
512میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند179,00030003000
614میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند175,00040004000
716میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند175,00040004000
818میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند175,00040004000
920میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند175,00040004000
1022میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند175,00040004000
1125میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند175,00040004000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابورتماس بگیریدنامشخصنامشخص
212میلگرد 12 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابورتماس بگیریدنامشخصنامشخص
314میلگرد 14 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
416میلگرد 16 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
518میلگرد 18 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
620میلگرد 20 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
722میلگرد 22 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
825میلگرد 25 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
928میلگرد 28 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابور173,60020002000
1032میلگرد 32 آجدار A3 نیشابورA3شاخهآجدارفولاد خراسان - نیشابورتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
212میلگرد 12 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
314میلگرد 14 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجان173,90023002300
416میلگرد 16 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
518میلگرد 18 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجان173,90023002300
620میلگرد 20 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
722میلگرد 22 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجان173,90023002300
825میلگرد 25 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجان173,90023002300
928میلگرد 28 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجان173,90023002300
1032میلگرد 32 آجدار A3 میانهA3شاخهآجدارفولاد آذربایجان173,90023002300

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
212میلگرد 12 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
314میلگرد 14 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
416میلگرد 16 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
518میلگرد 18 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
620میلگرد 20 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
722میلگرد 22 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
825میلگرد 25 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
928میلگرد 28 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1032میلگرد 32 آجدار A3 فایکوA3شاخهآجدارفولاد البرز ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلانA2شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان180,000 - ثابت
210میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلانA2شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان178,000 - ثابت
312میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
414میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
516میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
618میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
720میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
822میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
925میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
1028میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
1130میلگرد 30 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت
1232میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلانA3شاخهآجدارفولاد آناهیتا گیلان176,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 تیکمه داشA2شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش181,00030003000
210میلگرد 10 آجدار A2 تیکمه داشA2شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش179,00030003000
310میلگرد 10 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش182,00030003000
412میلگرد 12 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش179,00030003000
514میلگرد 14 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
616میلگرد 16 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
718میلگرد 18 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
820میلگرد 20 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
922میلگرد 22 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
1025میلگرد 25 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
1128میلگرد 28 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
1230میلگرد 30 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000
1332میلگرد 32 آجدار A3 تیکمه داشA3شاخهآجدارصنایع آذرفولاد تیکمه داش176,00030003000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوبA2شاخهآجدارفولاد آریاذوب183,00020002000
210میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوبA2شاخهآجدارفولاد آریاذوب177,000 - ثابت
312میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب177,000 - ثابت
414میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب174,000 - ثابت
516میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب174,000 - ثابت
618میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب174,000 - ثابت
720میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب174,000 - ثابت
822میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب174,000 - ثابت
925میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب174,000 - ثابت
1028میلگرد 28 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب176,000 - ثابت
1130میلگرد 30 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1232میلگرد 32 آجدار A3 آریاذوبA3شاخهآجدارفولاد آریاذوب176,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار سبک A2 کیان فولاد ابهرA2شاخهآجدارکیان فولاد ابهر181,00020002000
28میلگرد 8 آجدار سنگین A2 کیان فولاد ابهرA2شاخهآجدارکیان فولاد ابهر179,00020002000
310میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهرA2شاخهآجدارکیان فولاد ابهر175,50015001500
412میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهرA2شاخهآجدارکیان فولاد ابهر176,00020002000
510میلگرد 10 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
612میلگرد 12 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
714میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000
816میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000
918میلگرد 18 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000
1020میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000
1122میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000
1225میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000
1328میلگرد 28 آجدار A3 کیان فولاد ابهرA3شاخهآجدارکیان فولاد ابهر174,00030003000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد180,00030003000
212میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد178,00010001000
314میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,50025002500
416میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,00020002000
518میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,00020002000
620میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,00020002000
722میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,00020002000
825میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,00020002000
928میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,000 - ثابت
1030میلگرد 30 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,500نامشخصنامشخص
1132میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولادA3شاخهآجدارپرشین فولاد176,500500500

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود181,50020002000
212میلگرد 12 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود180,50020002000
314میلگرد 14 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود179,00025002500
416میلگرد 16 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود179,00025002500
518میلگرد 18 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود179,00025002500
620میلگرد 20 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود179,00025002500
722میلگرد 22 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود179,00025002500
825میلگرد 25 آجدار A3 شاهرودA3شاخهآجدارفولاد شاهرود179,00025002500

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بنابA2شاخهآجدارفولاد ظفر بناب179,00015001500
210میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بنابA2شاخهآجدارفولاد ظفر بناب177,00015001500
312میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب177,00015001500
414میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
516میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
618میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
720میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
822میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
925میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
1028میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
1130میلگرد 30 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500
1232میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بنابA3شاخهآجدارفولاد ظفر بناب175,00015001500

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب183,00030003000
210میلگرد 10 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب180,00030003000
312میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب180,00030003000
414میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
516میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
618میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
720میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
822میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
925میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
1028میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
1130میلگرد 30 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000
1232میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بنابA3شاخهآجدارفولاد شاهین بناب177,00030003000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریزA2شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریز181,50020002000
210میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریزA2شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریز179,50020002000
312میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریز179,50020002000
414میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریز177,00015001500
516میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریز177,00015001500
618میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریز177,00015001500
720میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریزتماس بگیریدنامشخصنامشخص
822میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریزتماس بگیریدنامشخصنامشخص
925میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریزتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1028میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریزتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1130میلگرد 30 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریزتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1232میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریزA3شاخهآجدارگروه صنعتی درپاد تبریزتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
210میلگرد 10 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان187,000 - ثابت
312میلگرد 12 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان185,000 - ثابت
414میلگرد 14 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان182,000 - ثابت
516میلگرد 16 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان180,000 - ثابت
618میلگرد 18 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان180,000 - ثابت
720میلگرد 20 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان180,00050005000
822میلگرد 22 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان180,00050005000
925میلگرد 25 آجدار A3 فولاد گلستانA3شاخهآجدارفولاد گلستان180,00050005000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار 6متری سپهر ایرانیان6 متریشاخهآجدارسپهر ایرانیان181,500نامشخصنامشخص
28میلگرد 8 آجدار 12 متری سپهر ایرانیان12 متریشاخهآجدارسپهر ایرانیان181,50055005500
310میلگرد 10 آجدار A2 سپهر ایرانیانA2شاخهآجدارسپهر ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
410میلگرد 10 آجدار A3 سپهر ایرانیانA3شاخهآجدارسپهر ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
512میلگرد 12 آجدار A2 سپهر ایرانیانA2شاخهآجدارسپهر ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
612میلگرد 12 آجدار A3 سپهر ایرانیانA3شاخهآجدارسپهر ایرانیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشتA2شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
210میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
312میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشتA2شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
412میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
514میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
616میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
718میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
820میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
922میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
1025میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشتA3شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت
1128میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشتA4شاخهآجدارمجتمع خرمدشت تاکستان 175,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد سایز 8 A2 صنایع فولاد هیربد زرندیهA2شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
210میلگرد سایز 10 A2 صنایع فولاد هیربد زرندیهA2شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
310میلگرد سایز 10 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
412میلگرد سایز 12 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
514میلگرد سایز 14 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
616میلگرد سایز 16 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
718میلگرد سایز 18 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
820میلگرد سایز 20 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
922میلگرد سایز 22 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1025میلگرد سایز 25 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1128میلگرد سایز 28 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1232میلگرد سایز 32 A3 صنایع فولاد هیربد زرندیهA3شاخهآجدارصنایع فولاد هیربد زرندیهتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 امیرکبیر خزرA2شاخهآجدارامیرکبیر خزر180,000 - ثابت
210میلگرد 10 آجدار A2 امیرکبیر خزرA2شاخهآجدارامیرکبیر خزر177,500 - ثابت
310میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر179,000 - ثابت
412میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر177,500 - ثابت
514میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
616میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
718میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
820میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
922میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
1025میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
1128میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت
1232میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزرA3شاخهآجدارامیرکبیر خزر175,000 - ثابت