قیمت میلگرد

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
212میلگرد 12 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر163,50010001000
314میلگرد 14 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر159,50010001000
416میلگرد 16 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر159,50010001000
518میلگرد 18 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهر159,50010001000
620میلگرد 20 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
722میلگرد 22 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
825میلگرد 25 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
928میلگرد 28 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1030میلگرد 30 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1132میلگرد 32 آجدار A3 اروند خرمشهرA3شاخهآجدارکاوه فولاد اروند خرمشهرتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان171,50025002500
214میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان161,50025002500
316میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان164,50015001500
418میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان159,50025002500
520میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان160,50025002500
622میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان158,50025002500
725میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهان158,50015001500
828میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
932میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانA3شاخهآجدارفولاد ذوب آهن اصفهانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
210میلگرد 10 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب162,500 - ثابت
312میلگرد 12 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب160,500 - ثابت
414میلگرد 14 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب158,500 - ثابت
516میلگرد 16 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب158,500 - ثابت
618میلگرد 18 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب158,500 - ثابت
720میلگرد 20 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب158,500 - ثابت
822میلگرد 22 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب158,500 - ثابت
925میلگرد 25 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوب158,500 - ثابت
1028میلگرد 28 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1130میلگرد 30 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1232میلگرد 32 آجدار A3 روهینای جنوبA3شاخهآجدارفولاد روهینا جنوبتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد8 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
210میلگرد 10 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
312میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص
414میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
516میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
618میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
720میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
822میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
925میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
1028میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهواز155,000 - ثابت
1130میلگرد 30 آجدار A3 کوثر اهوازA3شاخهآجدارکوثر اهوازتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 راد همدانA2شاخهآجدارفولاد راد همدان174,65010001000
210میلگرد 10 آجدار A2 راد همدانA2شاخهآجدارفولاد راد همدان171,15010001000
312میلگرد 12 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان168,65010001000
414میلگرد 14 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان167,65010001000
516میلگرد 16 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان167,65010001000
618میلگرد 18 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان167,65010001000
720میلگرد 20 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان167,65010001000
822میلگرد 22 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان167,65010001000
925میلگرد 25 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان168,15010001000
1028میلگرد 28 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان168,15010001000
1132میلگرد 32 آجدار A3 راد همدانA3شاخهآجدارفولاد راد همدان169,65010001000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان168,500500500
210میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان167,500500500
312میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان167,500500500
414میلگرد 14 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان166,500500500
516میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشانA2شاخهآجدارفولاد کیان کاشان166,500500500

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 کویر کاشانA2شاخهآجدارکویر کاشان171,000 - ثابت
28میلگرد 8 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان173,000 - ثابت
310میلگرد 10 آجدار A2 کویر کاشانA2شاخهآجدارکویر کاشان165,000 - ثابت
410میلگرد 10 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان165,000 - ثابت
510میلگرد 10 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان176,000 - ثابت
612میلگرد 12 آجدار A2 کویر کاشانA2شاخهآجدارکویر کاشان165,000 - ثابت
712میلگرد 12 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان167,000 - ثابت
812میلگرد 12 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
914میلگرد 14 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان165,000 - ثابت
1014میلگرد 14 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
1116میلگرد 16 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان165,000 - ثابت
1216میلگرد 16 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
1318میلگرد 18 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
1418میلگرد 18 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
1520میلگرد 20 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
1620میلگرد 20 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
1722میلگرد 22 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
1822میلگرد 22 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
1925میلگرد 25 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
2025میلگرد 25 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
2128میلگرد 28 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
2228میلگرد 28 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
2330میلگرد 30 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
2432میلگرد 32 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان164,000 - ثابت
2532میلگرد 32 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
2636میلگرد 36 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
2736میلگرد 36 آجدار A4 کویر کاشانA4شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت
2840میلگرد 40 آجدار A3 کویر کاشانA3شاخهآجدارکویر کاشان175,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 سیرجان حدیدA2شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب169,500500500
210میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدیدA2شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب168,500500500
312میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب168,500500500
414میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب166,500500500
516میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب166,500500500
618میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب166,500500500
720میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدیدA3شاخهآجدارفولاد سیرجان حدید جنوب166,500500500

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
110میلگرد 10 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان165,00030003000
212میلگرد 12 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان165,00030003000
314میلگرد 14 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان162,00030003000
416میلگرد 16 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان162,00030003000
518میلگرد 18 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان162,00030003000
620میلگرد 20 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان162,00030003000
722میلگرد 22 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیان162,00030003000
825میلگرد 25 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
928میلگرد 28 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1032میلگرد 32 آجدار A3 پارسیانA3شاخهآجدارپارسیانتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 فولاد نورد گرم سمنانA2شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان169,00010001000
28میلگرد 8 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنانA3شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان173,00070007000
310میلگرد 10 آجدار A2 فولاد نورد گرم سمنانA2شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنانتماس بگیریدنامشخصنامشخص
410میلگرد 10 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنانA3شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان165,00040004000
512میلگرد 12 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنانA3شاخهآجدارفولاد نورد گرم سمنان163,00030003000

بیشترکد محصولسایزنام محصولآنالیزوضعیتنوعنام شرکتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
18میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهرA2شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند165,00020002000
210میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهرA2شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند161,50030003000
310میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند164,00030003000
412میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهرA2شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند161,500500500
512میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند164,00090009000
614میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند160,00050005000
716میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند160,00050005000
818میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند160,00050005000
920میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند160,00050005000
1022میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند160,00050005000
1125میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهرA3شاخهآجدارفولاد عتیق آذرسهند160,00050005000