بیشترکد محصولگریدنام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11008حرارتی4.8کیلوگرماصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21008زیگزاگ 55 سانتی4.8کیلوگرماصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31008زیگزاگ 65 سانتی4.8کیلوگرماصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
41008زیگزاگ 75 سانتی4.8کیلوگرماصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولحالتنام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1سادهمش 6کیلوگرمتهرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2آجدارمش آجدار8کیلوگرمتهرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
3آجدارمش آجدار10کیلوگرمتهرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
4آجدارمش آجدار12کیلوگرمتهرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص