قیمت محصولات مفتولی

بیشترکد محصولضخامت (mm)نام محصولآنالیزبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11.5مفتول فابریک 1/5 نرممفتول سیاهکارخانه194,5001750017500
22.5مفتول فابریک 2/5 نرممفتول سیاهکارخانه194,5001750017500
31.5مفتول فابریک 1/5 سلفون دارمفتول سیاهکارخانه204,5002750027500
42.5مفتول فابریک 2/5 سلفون دارمفتول سیاهکارخانه204,5002450024500
5 - - - -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
6 - - - -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
7 - - - -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
8 - - - -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
9 - - - -تماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولگریدنام محصولضخامت (mm)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11008حرارتی4.8کیلوگرماصفهانانبار204,000 - ثابت
21008زیگزاگ 55 سانتی4.8کیلوگرماصفهانانبار204,000 - ثابت
31008زیگزاگ 65 سانتی4.8کیلوگرماصفهانانبار204,000 - ثابت
41008زیگزاگ 75 سانتی4.8کیلوگرماصفهانانبار204,000 - ثابت

بیشترکد محصولحالتنام محصولضخامت (mm)ابعاد (cm)واحدتولید کنندهقیمتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1سادهمش ساده6600*200کیلوگرمتهران200000تماس بگیریدنامشخصنامشخص
2آجدارمش آجدار8600*201کیلوگرمتهران190000تماس بگیریدنامشخصنامشخص
3آجدارمش آجدار10600*202کیلوگرمتهران -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
4آجدارمش آجدار12600*203کیلوگرمتهران -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
5آجدارمش آجدار14600*204کیلوگرمتهران -تماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند