قیمت لوازم سوله

بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولوزنواحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1120توری مرغی4/7رولایرانکارخانه180,000 - ثابت
2120توری مرغی5/7رولایرانکارخانه187,000 - ثابت
3120توری مرغی6رولایرانکارخانه204,000 - ثابت
4120توری مرغی7رولایرانکارخانه225,000 - ثابت
5120توری مرغی8رولایرانکارخانه240,000 - ثابت

بیشترکد محصولعرض (mm)نام محصولضخامت (mm)بارگیریقیمتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250عرشه فولادی0.8انبار -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
2915عرشه فولادی0.9انبار -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
3915عرشه فولادی1انبار -تماس بگیریدنامشخصنامشخص
4915عرشه فولادی1.25انبار -تماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند