بیشترکد محصولعرض (cm)نام محصولوزنواحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
190توری مرغی4.5رولایرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2120توری مرغی4.5رولایرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
3120توری مرغی6.3رولایرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
4120توری مرغی7.5رولایرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
5120توری مرغی9رولایرانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولعرض (mm)نام محصولضخامت (mm)بارگیریقیمتقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11250عرشه فولادی0.8انبار - تماس بگیریدنامشخصنامشخص
2915عرشه فولادی0.9انبار - تماس بگیریدنامشخصنامشخص
3915عرشه فولادی1انبار - تماس بگیریدنامشخصنامشخص
4915عرشه فولادی1.25انبار - تماس بگیریدنامشخصنامشخص