قیمت قوطی پروفیل

بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادطول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
12پروفیل ضخامت 2 مبارکه 20*2020*206کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
22پروفیل ضخامت 2 مبارکه 20*3020*306کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
32پروفیل ضخامت 2 مبارکه 20*4020*406کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
42پروفیل ضخامت 2 مبارکه 30*5030*506کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
52پروفیل ضخامت 2 مبارکه 30*3030*306کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
62پروفیل ضخامت 2 مبارکه 40*4040*406کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
72پروفیل ضخامت 2 مبارکه 50*5050*506کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
82پروفیل ضخامت 2 مبارکه 30*6030*606کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
92پروفیل ضخامت 2 مبارکه 40*6040*606کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
102پروفیل ضخامت 2 مبارکه 70*7070*706کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
112پروفیل ضخامت 2 مبارکه 80*8080*806کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه267,00010001000
122پروفیل ضخامت 2 متفرقه 20*2020*206کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
132پروفیل ضخامت 2 متفرقه 20*3020*306کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
142پروفیل ضخامت 2 متفرقه 20*4020*406کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
152پروفیل ضخامت 2 متفرقه 30*5030*506کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
162پروفیل ضخامت 2 متفرقه 30*3030*306کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
172پروفیل ضخامت 2 متفرقه 40*4040*406کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
182پروفیل ضخامت 2 متفرقه 50*5050*506کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
192پروفیل ضخامت 2 متفرقه 60*6060*606کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
202پروفیل ضخامت 2 متفرقه 70*7070*706کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
212پروفیل ضخامت 2 متفرقه 80*8080*806کیلوگرممتفرقهکارخانه261,00020002000
بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادطول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
12/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 20*2020*206کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
22/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 30*3030*306کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
32/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 40*4040*406کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
42/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 50*5050*506کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
52/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 60*6060*606کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
62/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 70*7070*706کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
72/2پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 80*8080*806کیلوگرماهوازکارخانه256,00020002000
بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادطول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
12/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 20*2020*206کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
22/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 30*3030*306کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
32/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 40*4040*406کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
42/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 50*5050*506کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
52/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 60*6060*606کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
62/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 70*7070*706کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
72/5پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 80*8080*806کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00010001000
82/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 20*2020*206کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
92/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 30*3030*306کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
102/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 40*4040*406کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
112/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 50*5050*506کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
122/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 60*6060*606کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
132/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 70*7070*706کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
142/5پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 80*8080*806کیلوگرممتفرقهکارخانه246,00010001000
بیشترکد محصولضخامتنام محصولابعادطول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1ستونیپروفیل ستونی سایز 20*2020*206کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
2ستونیپروفیل ستونی سایز 30*3030*306کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
3ستونیپروفیل ستونی سایز 40*4040*406کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
4ستونیپروفیل ستونی سایز 50*5050*506کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
5ستونیپروفیل ستونی سایز 60*6060*606کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
6ستونیپروفیل ستونی سایز 70*7070*706کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
7ستونیپروفیل ستونی سایز 80*8080*806کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
8ستونیپروفیل ستونی سایز 90*9090*906کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه239,000 - ثابت
بیشترکد محصولنوع پروفیلنام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1یک طرفهپروفیل آبرو9036کیلوگرماصفهانکارخانه275,000نامشخصنامشخص
2دو طرفهپروفیل آبرو11536کیلوگرماصفهانکارخانه275,000نامشخصنامشخص
بیشترکد محصولارتفاعنام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
118 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه3026کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
218 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه382.56کیلوگرماصفهانکارخانه266,500نامشخصنامشخص
320 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه412.56کیلوگرماصفهانکارخانه266,700نامشخصنامشخص
422 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه432.56کیلوگرماصفهانکارخانه266,700نامشخصنامشخص
518 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه4636کیلوگرماصفهانکارخانه266,500نامشخصنامشخص
620 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه4936کیلوگرماصفهانکارخانه266,700نامشخصنامشخص
722 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه5236کیلوگرماصفهانکارخانه266,700نامشخصنامشخص
آهن لند