بیشترکد محصولضخامت نام محصولابعادطول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
12پروفیل مبارکه20*206کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه256,00060006000
22پروفیل مبارکه30*306کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه256,00060006000
32پروفیل مبارکه40*406کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه256,00060006000
42/5پروفیل مبارکه40*406کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00060006000
52پروفیل مبارکه50*506کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه256,00060006000
62/5پروفیل مبارکه50*506کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00060006000
72پروفیل مبارکه60*606کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه256,00060006000
82/5پروفیل مبارکه60*606کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00060006000
92/5پروفیل مبارکه70*706کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00060006000
102/5پروفیل مبارکه80*806کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00060006000
112/5پروفیل مبارکه90*906کیلوگرممبارکه اصفهانکارخانه246,00060006000
بیشترکد محصولنوع پروفیلنام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
1یک طرفهپروفیل آبرو9036کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2دو طرفهپروفیل آبرو11536کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
بیشترکد محصولارتفاعنام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول (m)واحدتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
118 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه3026کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
218 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه382.56کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
320 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه412.56کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
422 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه432.56کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
518 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه4636کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
620 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه4936کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص
722 پروفیل z / ورق فولاد مبارکه5236کیلوگرماصفهانکارخانهتماس بگیریدنامشخصنامشخص