بیشترکد محصولسایزنام محصولوزن شاخهطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112تیرآهن سایز 12 ذوب آهن اصفهان12512ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
214تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان15512ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار168,000 - ثابت
316تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان19012ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار169,000 - ثابت
418تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان22612ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار181,000 - ثابت
520تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان26912ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار183,000 - ثابت
622تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان31512ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
724تیرآهن سایز 24 ذوب آهن اصفهان36912ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
827تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان43412ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار183,000 - ثابت
930تیرآهن سایز 30 ذوب آهن اصفهان50712ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزتولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112ذوب آهن -اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
214ذوب آهن -اصفهانانبار26,000,000200000200000
316ذوب آهن -اصفهانانبار32,000,000 - ثابت
418ذوب آهن -اصفهانانبار41,500,000200000200000
520ذوب آهن -اصفهانانبار51,000,000 - ثابت
622ذوب آهن -اصفهانانبار66,000,00010000001000000
724ذوب آهن -اصفهانانبار76,000,00010000001000000
827ذوب آهن -اصفهانانبار82,000,000 - ثابت
930ذوب آهن -اصفهانانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
114تیرآهن سایز 14 ظفربناب12ظفر بناب - بنابکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
216تیرآهن سایز 16 ظفربناب12ظفر بناب - بنابکارخانه - انبار175,50035003500
320تیرآهن سایز 20 ظفربناب12ظفر بناب - بنابکارخانه - انبار184,00020002000

بیشترکد محصولسایزوزن شاخهطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11413212ناب تبریز - تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
21617012ناب تبریز - تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
31821212ناب تبریز - تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص