قیمت تیرآهن IPE

بیشترکد محصولسایزنام محصولوزن شاخهطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112تیرآهن سایز 12 ذوب آهن اصفهان12512ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
214تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان15512ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار164,500 - ثابت
316تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان19012ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار157,500 - ثابت
418تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان22612ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار157,500 - ثابت
520تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان26912ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار157,5002350023500
622تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان31512ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار169,50015001500
724تیرآهن سایز 24 ذوب آهن اصفهان36912ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار167,500500500
827تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان43412ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبار159,50015001500
930تیرآهن سایز 30 ذوب آهن اصفهان50712ذوب آهن -اصفهانکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112 تیر سایز 12 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران20,000,000100000100000
214 تیر سایز 14 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران25,700,000100000100000
316 تیر سایز 16 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران29,700,000100000100000
418 تیر سایز 18 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران35,700,000100000100000
520 تیر سایز 20 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران50,000,000 - ثابت
622 تیر سایز 22 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران53,800,000 - ثابت
724 تیر سایز 24 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران62,000,000 - ثابت
827 تیر سایز 27 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران70,000,000 - ثابت
930 تیر سایز 30 انبار تهران12ذوب آهن اصفهانانبار تهران91,000,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولتولید کنندهطول شاخه (m)بارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112 تیر سایز 12ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان20,100,000200000200000
214 تیر سایز 14ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان25,500,000100000100000
316 تیر سایز 16ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان29,700,000 - ثابت
418 تیر سایز 18ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان35,900,000200000200000
520 تیر سایز 20ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان50,000,000600000600000
622 تیر سایز 22ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان53,700,000100000100000
724 تیر سایز 24ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان62,000,000200000200000
827 تیر سایز 27ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان70,000,000 - ثابت
930 تیر سایز 30ذوب آهن -اصفهان12انبار اصفهان91,000,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
112تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار20,500,000 - ثابت
214تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار26,000,00040000004000000
316تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار30,400,000100000100000
418تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار36,400,000200000200000
520تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار50,500,000600000600000
622تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار54,500,000300000300000
724تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار62,500,000 - ثابت
827تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار70,500,000 - ثابت
930تیرآهن لانه زنبوری12ذوب آهن -اصفهانانبار91,500,00030000003000000

بیشترکد محصولسایزنام محصولوزن شاخهطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
114تیرآهن سایز 14 اهواز128-13012گروه ملی اهوازکارخانه - انبار156,000 - ثابت
216تیرآهن سایز 16 اهواز168-17012گروه ملی اهوازکارخانه - انبار156,000 - ثابت
318تیرآهن سایز 18 اهواز210-21612گروه ملی اهوازکارخانه - انبار156,000 - ثابت

بیشترکد محصولسایزنام محصولطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
114تیرآهن سایز 14 ظفربناب12ظفر بناب - بنابکارخانه - انبار173,000500500
216تیرآهن سایز 16 ظفربناب12ظفر بناب - بنابکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
320تیرآهن سایز 20 ظفربناب12ظفر بناب - بنابکارخانه - انبار174,000500500

بیشترکد محصولسایزوزن شاخهطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
11413212ناب تبریز - تبریزکارخانه - انبار170,000 - ثابت
21617012ناب تبریز - تبریزکارخانه - انبار169,000 - ثابت
31821212ناب تبریز - تبریزکارخانه - انبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند