تیرآهن هاش (HEA , HEB)

بیشترکد محصولسایزنام محصولاستانداردطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
114تیرآهن هاش سبک 14HEA12ذوب آهنانبار215,600 - ثابت
216تیرآهن هاش سبک 16HEA12ذوب آهنانبار302,760 - ثابت
318تیرآهن هاش سبک 18HEA12ذوب آهنانبار146,790 - ثابت
420تیرآهن هاش سبک 20HEA12ذوب آهنانبار215,600 - ثابت
510تیرآهن هاش سبک 10HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
612تیرآهن هاش سبک 12HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
722تیرآهن هاش سبک 22HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
824تیرآهن هاش سبک 24HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
926تیرآهن هاش سبک 26HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1036تیرآهن هاش سبک 36HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1138تیرآهن هاش سبک 38HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1240تیرآهن هاش سبک 40HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1345تیرآهن هاش سبک 45HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1450تیرآهن هاش سبک 50HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1555تیرآهن هاش سبک 55HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1660تیرآهن هاش سبک 60HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1765تیرآهن هاش سبک 65HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1870تیرآهن هاش سبک 70HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
19100تیرآهن هاش سبک 100HEA12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

بیشترکد محصولسایزنام محصولاستانداردطول شاخه (m)تولید کنندهبارگیریقیمت (ریال)نوساناتنوساناتعملیات
114تیرآهن هاش سنگین 14HEB12ذوب آهنانبار183,490 - ثابت
216تیرآهن هاش سنگین 16HEB12ذوب آهنانبار155,970 - ثابت
318تیرآهن هاش سنگین 18HEB12ذوب آهنانبار146,790 - ثابت
420تیرآهن هاش سنگین 20HEB12ذوب آهنانبار155,970 - ثابت
530تیرآهن هاش سنگین 30HEB12ذوب آهنانبار238,540 - ثابت
610تیرآهن هاش سنگین 10HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
712تیرآهن هاش سنگین 12HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
822تیرآهن هاش سنگین 22HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
924تیرآهن هاش سنگین 24HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1026تیرآهن هاش سنگین 26HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1128تیرآهن هاش سنگین 28HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1232تیرآهن هاش سنگین 32HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1334تیرآهن هاش سنگین 34HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1436تیرآهن هاش سنگین 36HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1538تیرآهن هاش سنگین 38HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1640تیرآهن هاش سنگین 40HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1745تیرآهن هاش سنگین 45HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1850تیرآهن هاش سنگین 50HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
1955تیرآهن هاش سنگین 55HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2060تیرآهن هاش سنگین 60HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2165تیرآهن هاش سنگین 65HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
2270تیرآهن هاش سنگین 70HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص
23100تیرآهن هاش سنگین 100HEB12ترک-کرهانبارتماس بگیریدنامشخصنامشخص

آهن لند