اخبار احظه ای
اخبار لحظه ای لحظه به لحظه با آخرین اخبار بازار آهن ایران
لیست قیمت آهن آلات از سازنده ها
شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰
تیر سایز 12
200000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 14
100000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 16
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 18
200000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 20
600000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 22
100000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 24
200000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 27
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
تیر سایز 30
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
14:52:44
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بناب
بدون تغییر نسبت به 3 ساعت گذشته
14:40:10
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*70*70
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*70*70
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*70*70
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*75*75
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*80*80
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*80*80
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 8*80*80
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:31
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*25*25
بدون تغییر نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*30*30
بدون تغییر نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*35*35
بدون تغییر نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*40*40
بدون تغییر نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*50*50
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*50*50
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*50*50
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 3*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*60*60
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*70*70
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*70*70
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*70*70
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*75*75
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*80*80
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*80*80
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 8*80*80
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
14:03:06
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 20*20
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 30*30
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 40*40
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 50*50
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 60*60
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 70*70
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 80*80
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ستونی سایز 90*90
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
13:53:50
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 20*20
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 30*30
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 40*40
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 50*50
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 60*60
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 70*70
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 مبارکه 80*80
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 20*20
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 30*30
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 40*40
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 50*50
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 60*60
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 70*70
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/5 متفرقه 80*80
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:32
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 20*20
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 30*30
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 40*40
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 50*50
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 60*60
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 70*70
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2/2 اهواز 80*80
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:53:15
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 20*20
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 20*30
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 20*40
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 30*50
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 30*30
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 40*40
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 50*50
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 30*60
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 40*60
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 70*70
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 مبارکه 80*80
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 20*20
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 20*30
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 20*40
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 30*50
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 30*30
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 40*40
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 50*50
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 60*60
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 70*70
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
پروفیل ضخامت 2 متفرقه 80*80
2000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
13:52:57
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:43:28
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 تیکمه داش
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
13:41:43
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
13:39:48
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
500 ریال افزایش نسبت به 2 ساعت گذشته
13:37:00
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*60*60
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*60*60
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*60*60
5000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*70*70
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*70*70
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*70*70
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*75*75
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*80*80
176000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*80*80
175000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 8*80*80
4000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:57:59
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*25*25
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*30*30
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*35*35
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*40*40
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*50*50
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*50*50
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*50*50
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 3*60*60
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 4*60*60
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*60*60
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*60*60
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*70*70
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*70*70
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*70*70
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 5*75*75
173000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 6*80*80
172000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 7*80*80
171000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
نبشی ناب تبریز 8*80*80
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:57:27
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:24:54
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:21:24
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:19:46
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 14 A3 بردسیر کرمان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:18:33
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 16 A3 بردسیر کرمان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:18:33
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 18 A3 بردسیر کرمان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:18:33
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 20 A3 بردسیر کرمان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:18:33
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان
1000 ریال افزایش نسبت به 20 دقیقه گذشته
12:16:54
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 پارسیان
3000 ریال افزایش نسبت به 3 روز گذشته
12:14:41
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان
23500 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان
1500 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 24 ذوب آهن اصفهان
500 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان
1500 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
12:07:11
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
12:06:51
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:03:24
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:01:49
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 کیان کاشان
500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
11:59:46
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشان
500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
11:59:46
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشان
500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
11:59:46
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A2 کیان کاشان
500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
11:59:46
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشان
500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
11:59:46
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:57:23
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
161000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
161000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
161000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 آریاذوب
4500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 آریاذوب
4500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:55:35
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 اروند خرمشهر
1000 ریال افزایش نسبت به 15 دقیقه گذشته
11:50:41
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 اروند خرمشهر
1000 ریال افزایش نسبت به 15 دقیقه گذشته
11:50:41
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 اروند خرمشهر
1000 ریال افزایش نسبت به 15 دقیقه گذشته
11:50:41
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 اروند خرمشهر
1000 ریال افزایش نسبت به 15 دقیقه گذشته
11:50:41
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 اروند خرمشهر
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:35:18
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 اروند خرمشهر
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:35:18
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 اروند خرمشهر
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:35:18
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 اروند خرمشهر
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:35:18
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد نورد گرم سمنان
1000 ریال کاهش نسبت به 2 روز گذشته
11:32:27
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنان
7000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:32:27
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنان
4000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:32:27
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنان
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:32:27
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 14 ظفربناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:48
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 20 ظفربناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:48
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بناب
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:25:07
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 14 A3 بردسیر کرمان
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:17:39
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 16 A3 بردسیر کرمان
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:17:39
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 18 A3 بردسیر کرمان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:17:39
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 20 A3 بردسیر کرمان
158500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:17:39
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:15:01
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 کیان فولاد ابهر
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهر
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:14:01
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 36 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 36 آجدار A4 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
میلگرد 40 آجدار A3 کویر کاشان
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:04:06
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:02:20
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:02:20
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
بدون تغییر نسبت به 2 روز گذشته
11:02:20
مشاهده جزییات
ناودانی سپهر ایرانیان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:02:05
مشاهده جزییات
ناودانی سپهر ایرانیان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:02:05
مشاهده جزییات
ناودانی سپهر ایرانیان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:02:05
مشاهده جزییات
ناودانی سپهر ایرانیان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:02:05
مشاهده جزییات
ناودانی سپهر ایرانیان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:02:05
مشاهده جزییات
ناودانی سپهر ایرانیان
19000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:02:05
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر
500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر
9000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر
5000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:01:37
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
11:00:18
مشاهده جزییات
سپری سپهر ایرانیان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:52
مشاهده جزییات
سپری سپهر ایرانیان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:52
مشاهده جزییات
سپری سپهر ایرانیان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:52
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 2/5*3*3
179500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 3*4*4
2500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 4*4*4
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 3*5*5
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 4*5*5
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 5*5*5
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 5*6*6
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 6*6*6
3000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 8*8*8
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 10*10*10
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:58:16
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار 6متری سپهر ایرانیان
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:53:11
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار 12 متری سپهر ایرانیان
2000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:53:11
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سپهر ایرانیان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:53:11
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 سپهر ایرانیان
1500 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:53:11
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
2600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان
1600 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:49:11
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 کیان کاشان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:46:48
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:46:48
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:46:48
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A2 کیان کاشان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:46:48
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشان
1000 ریال افزایش نسبت به 2 روز گذشته
10:46:48
مشاهده جزییات