اخبار احظه ای
اخبار لحظه ای لحظه به لحظه با آخرین اخبار بازار آهن ایران
لیست قیمت آهن آلات از سازنده ها
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهواز
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
15:04:27
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
15:04:27
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهواز
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
15:04:27
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهواز
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
15:04:27
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان
1000 ریال کاهش نسبت به 4 روز گذشته
14:22:59
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 4 روز گذشته
14:22:59
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان
2000 ریال کاهش نسبت به 4 روز گذشته
14:22:59
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
14:22:59
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
14:22:59
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
500 ریال کاهش نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
500 ریال کاهش نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
500 ریال کاهش نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
174000 ریال افزایش نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
177000 ریال افزایش نسبت به 5 دقیقه گذشته
13:41:39
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:36:15
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 روهینای جنوب
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:16:33
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
4400 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
9000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
9000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
9500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
4400 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
9000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
700 ریال کاهش نسبت به 8 دقیقه گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2100 ریال کاهش نسبت به 8 دقیقه گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
2200 ریال کاهش نسبت به 8 دقیقه گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
1600 ریال کاهش نسبت به 8 دقیقه گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
4400 ریال افزایش نسبت به 8 دقیقه گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی جاوید بناب
100 ریال کاهش نسبت به 8 دقیقه گذشته
13:08:31
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 2/5*3*3
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 3*3*3
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 3*4*4
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 4*4*4
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 3*5*5
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 4*5*5
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 5*5*5
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 5*6*6
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 6*6*6
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 8*8*8
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 10*10*10
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان 12*12*12
2000 ریال افزایش نسبت به 11 دقیقه گذشته
13:00:40
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
اعلام شد
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
اعلام شد
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
اعلام شد
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
اعلام شد
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
اعلام شد
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
اعلام شد
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
7700 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
9100 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
9200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
8100 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
1000 ریال کاهش نسبت به 4 روز گذشته
12:49:57
مشاهده جزییات
نبشی سپهر ایرانیان
8100 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:49:57
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 اروند خرمشهر
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 اروند خرمشهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:20:14
مشاهده جزییات
سپری سپهر ایرانیان
5000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:17:36
مشاهده جزییات
سپری سپهر ایرانیان
5000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:17:36
مشاهده جزییات
سپری سپهر ایرانیان
5000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:17:36
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
3000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
1000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
2500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
2000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
2000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
2000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
2000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
2000 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
بدون تغییر نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 پرشین فولاد
176500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
500 ریال افزایش نسبت به یک ساعت گذشته
12:14:37
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
پروفیل مبارکه
6000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:11:56
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بناب
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:08:35
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
بدون تغییر نسبت به 2 دقیقه گذشته
12:05:28
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
5000 ریال کاهش نسبت به 28 دقیقه گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
5000 ریال کاهش نسبت به 28 دقیقه گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
5000 ریال کاهش نسبت به 28 دقیقه گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
175000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته گذشته
12:03:13
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:00:25
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:00:25
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:00:25
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:00:25
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:00:25
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
12:00:25
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار سبک A2 کیان فولاد ابهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار سنگین A2 کیان فولاد ابهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهر
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 کیان فولاد ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:58:19
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 میانه
2300 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:55:19
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 میانه
2300 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:55:19
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 میانه
2300 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:55:19
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 میانه
2300 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:55:19
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 میانه
2300 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:55:19
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 میانه
2300 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:55:19
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
12000 ریال افزایش نسبت به 5 روز گذشته
11:50:31
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
9000 ریال افزایش نسبت به 5 روز گذشته
11:50:31
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
9000 ریال افزایش نسبت به 5 روز گذشته
11:50:31
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
9000 ریال افزایش نسبت به 5 روز گذشته
11:50:31
مشاهده جزییات
ورق فولاد مبارکه
9000 ریال افزایش نسبت به 5 روز گذشته
11:50:31
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 تیکمه داش
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:47:52
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:43:18
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار 6متری سپهر ایرانیان
181500 ریال افزایش نسبت به 2 دقیقه گذشته
11:37:49
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار 12 متری سپهر ایرانیان
5500 ریال کاهش نسبت به 2 دقیقه گذشته
11:37:49
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد گلستان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:35:34
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 12 A3 بردسیر کرمان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:29:28
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 14 A3 بردسیر کرمان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:29:28
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 16 A3 بردسیر کرمان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:29:28
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 18 A3 بردسیر کرمان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:29:28
مشاهده جزییات
میلگرد سایز 20 A3 بردسیر کرمان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:29:28
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 16 ظفربناب
3500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:27:15
مشاهده جزییات
تیرآهن سایز 20 ظفربناب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:27:15
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 30 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بناب
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:23:14
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنان
1000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:12:25
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنان
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:12:25
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد نورد گرم سمنان
1500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:12:25
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود
2500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:09:51
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 کیان کاشان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:00:27
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشان
179500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:00:27
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشان
179500 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:00:27
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشان
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
11:00:27
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
200000 ریال کاهش نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
بدون تغییر نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
200000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
بدون تغییر نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
1000000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
1000000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
ذوب آهن -اصفهان
بدون تغییر نسبت به 4 روز گذشته
10:56:58
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 آریاذوب
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:52:15
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر
3000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر
4000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر
4000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر
4000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر
4000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر
4000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر
4000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:43:53
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
2000 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:30:55
مشاهده جزییات
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات
میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان
1200 ریال افزایش نسبت به 4 روز گذشته
10:18:23
مشاهده جزییات