محاسبه وزن میلگرد

میلگرد به دو شکل آجدار یکنواخت و آجدار دوکی عرضه می شود که ظهر آن نیز بر اساس استاندار ملی می باشد. وزن میلگرد با توجه به این موضوع می تواند متفاوت باشد. با استفاده از فرمول زیر می توانید وزن میلگرد را با هر طول و قطر متفاوت محاسبه کنید:

وزن میلگرد

در این فرمول شعاع و طول بر حسب میلیمیتر می باشد. وزن هر شاخه از میلگرد دوازده متری بر اساس استاندارد جهانی محاسبه می شود. طبق محاسبات انجام شده، جدول وزن میلگرد به برای میلگرد 12 متری به ترتیب زیر می باشد:

جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد بر حسب mmوزن هر شاخه بر حسب Kg-12 متری
85
107.8
1211
1415
1620
1825
2030
2237
2547
2858
3066
3275
3485
3695
38106
40118