محاسبه وزن میلگرد

میلگرد به دو شکل آجدار یکنواخت و آجدار دوکی عرضه می شود که ظهر آن نیز بر اساس استاندار ملی می باشد. وزن میلگرد با توجه به این موضوع می تواند متفاوت باشد. با استفاده از فرمول زیر می توانید وزن میلگرد را با هر طول و قطر متفاوت محاسبه کنید:

وزن میلگرد

در این فرمول شعاع و طول بر حسب میلیمیتر می باشد. وزن هر شاخه از میلگرد دوازده متری بر اساس استاندارد جهانی محاسبه می شود. طبق محاسبات انجام شده، جدول وزن میلگرد به برای میلگرد 12 متری به ترتیب زیر می باشد:

جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد بر حسب mm وزن هر شاخه بر حسب Kg-12 متری
8 5
10 7.8
12 11
14 15
16 20
18 25
20 30
22 37
25 47
28 58
30 66
32 75
34 85
36 95
38 106
40 118