جداول وزنی- نبشی

سایز نبشی بر حسب cm وزن شاخه 6 متری بر حسب Kg وزن شاخه 12متری بر حسب Kg
3 9 18
4 14 28
5 22 44
6 32 64
8 56 112
10 90 180
12 120 240
15 190 380

جداول وزنی- ناودانی روسی

سایز ناودانی بر حسب cm وزن شاخه 11.75 متری بر حسب Kg
6 37
8 83
10 103
12 123
14 150
16 170
18 215
20 220
22 260

جداول وزنی- ناودانی 12متری

سایز ناودانی بر حسب cm وزن شاخه 12 متری سبک بر حسب Kg وزن شاخه 12 متری سنگین بر حسب Kg
5 54 67
6.5 73 85
8 84 104
10 100 123
12 140 160
14 155 195
16 170 225
18 225 265
20 305
22 353
24 405
26 455
28 502
30 555
40 420

داول وزنی- ناودانی 6متری

سایز ناودانی بر حسب cm وزن شاخه 6 متری بر حسب Kg
6 30
8 43
10 53
12 63
14 75
16 85
18 97
20 113
22 133
24 144