جداول وزنی- نبشی

سایز نبشی بر حسب cmوزن شاخه 6 متری بر حسب Kgوزن شاخه 12متری بر حسب Kg
3918
41428
52244
63264
856112
1090180
12120240
15190380

جداول وزنی- ناودانی روسی

سایز ناودانی بر حسب cmوزن شاخه 11.75 متری بر حسب Kg
637
883
10103
12123
14150
16170
18215
20220
22260

جداول وزنی- ناودانی 12متری

سایز ناودانی بر حسب cmوزن شاخه 12 متری سبک بر حسب Kgوزن شاخه 12 متری سنگین بر حسب Kg
55467
6.57385
884104
10100123
12140160
14155195
16170225
18225265
20305
22353
24405
26455
28502
30555
40420

جداول وزنی- ناودانی 6متری

سایز ناودانی بر حسب cmوزن شاخه 6 متری بر حسب Kg
630
843
1053
1263
1475
1685
1897
20113
22133
24144