جداول وزنی- وزن میلگرد

وزن هر شاخه بر حسب Kg-12 متری سایز میلگرد بر حسب mm
5 8
7.8 10
11 12
15 14
20 16
25 18
30 20
37 22
47 25
58 28
66 30
75 32
85 34
95 36
106 38
118 40