پنجشنبه 27 خرداد 1400
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 633

فولاد ذوب آهن اصفهان

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش: کیلوگرم
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش: کیلوگرم
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش: کیلوگرم
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400

فولاد نورد آریان فولاد

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش: کیلوگرم
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش: کیلوگرم
7,850 تومان
آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 19 خرداد 1399
واحد فروش: کیلوگرم
7,550 تومان
آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 19 خرداد 1399
واحد فروش: کیلوگرم
7,550 تومان
آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 19 خرداد 1399
واحد فروش: کیلوگرم
7,550 تومان
آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 19 خرداد 1399
واحد فروش:
12,000 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 30 مهر 1399
واحد فروش:
14,000 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 30 مهر 1399
واحد فروش:
11,000 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 30 مهر 1399

شاهین بناب

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400

فولاد سپهر ایرانیان

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
7,910 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399
واحد فروش:
7,910 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399
واحد فروش:
7,800 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399
واحد فروش:
7,800 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399
واحد فروش:
7,910 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399
واحد فروش:
7,800 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 17 خرداد 1399
واحد فروش:
8,150 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 25 خرداد 1399
واحد فروش:
10,420 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 17 تیر 1399
واحد فروش:
14,800 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 22 مهر 1399
واحد فروش:
14,400 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 22 مهر 1399
واحد فروش:
14,800 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 22 مهر 1399
واحد فروش:
14,700 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 22 مهر 1399
واحد فروش:
13,600 تومان
آخرین بروز رسانی : شنبه, 10 آبان 1399
واحد فروش:
12,380 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 18 آذر 1399
واحد فروش:
12,700 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 18 آذر 1399
واحد فروش:
12,380 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 18 آذر 1399
واحد فروش:
12,380 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 18 آذر 1399
واحد فروش:
13,020 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 20 آذر 1399

فولاد ناب تبریز

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
14,100 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,000 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,100 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
13,950 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
13,950 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,050 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,000 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
13,950 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,500 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,450 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,450 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,050 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
13,950 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 16 مهر 1399
واحد فروش:
14,750 تومان
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 23 مهر 1399
واحد فروش:
12,800 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 18 آبان 1399
واحد فروش:
13,500 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 18 آبان 1399
واحد فروش:
12,900 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 18 آبان 1399
واحد فروش:
تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
1,300 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
12,500 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
12,600 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
12,400 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 16 آذر 1399
واحد فروش:
تومان
آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 24 آذر 1399

ماهکار فلز

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش: کیلوگرم
10,700 تومان
آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 24 تیر 1399
واحد فروش: کیلوگرم
11,800 تومان
آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 29 تیر 1399

گروه صنعتی شکفته

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400

صبا فولاد منظومه

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400

صنایع فولاد کوهپایه

عنوان
اندازه
استاندارد
محل بارگیری
قیمت
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400
واحد فروش:
0 تومان
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 27 خرداد 1400

.....معرفی شرکت آهن لند.....

شرکت آهن لند اولین شرکت ارائه دهنده مشتقات آهن و مقاطع فولادی در جنوب کشور می باشد. اطلاع رسانی آهن لند شامل اعلام قیمت ها با تضمین قیمت و کیفیت، اخبار روز بازار آهن و فولاد و فروش مشتقات آهن در حیطه ساختمانی و صنعتی درسایت و دیگر رسانه های اجتماعی می باشد. در سایت آهن لند از آخرین و بروزترین قیمت آهن آلات از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل و انواع لوله داربستی و صنعتی مطلع شوید.

ساعت کاری آهن لند:

شنبه تا چهارشنبه 8الی 20

پنجشنبه 8 الی14

 

اطلاعات تماس

  • تلفن: ۰۶۱۵۳۳۳۱۷۷۷  -  ۰۹۱۳۱۹۲۷۷۴۲  -  ۰۹۱۶۱۳۰۰۲۱۹
  • ایمیل: Ahanlandss@gmail.com
  • کانال تلگرام: t.me/ahanland
  • اینستاگرام: Ahanland
  • آدرس: ایران، خوزستان، آبادان، کوی قدس، ایستگاه پنج
    روبه روی بهار ۳۰

.....پربازدیدترین پیوندهای آهن لند......

.....دیگر پیوندهای آهن لند را ببینید.....

Template Design:Dima Group